Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Full Flavour zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden en zijn tevens via de website http://www.fullflavour.nl te raadplegen.
2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

Algemene voorwaarden
1. Offertes en Prijzen
Alle offertes en vermelde prijzen zijn ten titel van inlichting en onder voorbehoud van onvoorziene wijziging en typefouten. Deze binden Full Flavour op geen enkele wijze.

2. Annuleren binnen 7 dagen
Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiƫle verplichting. Annuleren kan enkel middels een aangetekend schrijven. Dit schrijven dient binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door Full Flavour te zijn ontvangen en bevestigd. Indien een optreden korter dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit annuleringsrecht niet van toepassing.

3. Betaling van opdracht
De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van een eventuele aanbetaling, vindt plaats uiterlijk 7 dagen voor het optreden. De betaling dient per bank naar de rekening van Full Flavour te worden overgemaakt. Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door Full Flavour kan hier van af geweken worden.

4. Annulering zonder dat er sprake is van overmacht
Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Full Flavour. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Full Flavour bij annulering van het optreden of opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de onderstaande termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Opzegging 2 weken of korter voorafgaand aan het optreden: 100%;
Opzegging tussen 2 en 4 weken: 75%;
Opzegging tussen 4 en 6 weken: 50%;
Opzegging langer 6 weken: 25%;